Announcement | Introduction | Guidelines | Download | Committee |Student Login | List of Companies

 

 


Latihan Industri FSKTM merupakan satu program latihan yang diwajibkan kepada pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat dari Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya. Latihan ini bertujuan memberi pendedahan dan membuka minda pelajar mengenai operasi dan aktiviti sebenar di tempat kerja.

Melalui Latihan Industri, pelajar dapat melihat bagaimana konsep-konsep sains komputer dan teknologi maklumat yang dipelajari di universiti boleh dipraktikkan di dalam proses pembangunan dan pengurusan harian sesebuah organisasi. Ia juga akan mengembangkan dan mempertingkatkan kemahiran yang diperlukan oleh pelajar terutamanya di bawah bimbingan professional dari industri dan Universiti. Sehubungan dengan itu, Latihan Industri memainkan peranan sebagai titik persediaan bagi membolehkan seseorang pelajar itu mencebur diri dalam sesuatu profesion yang berkaitan dengan bidang yang dipilih.

Buku panduan ini dihasilkan dengan tujuan untuk menjadi rujukan dan panduan kepada Jawatankuasa Latihan Industri, organisasi/syarikat, penyelia syarikat, penyelia Fakulti dan pelajar. Ianya menyediakan garis panduan berkaitan dengan fungsi atau peranan yang perlu dimainkan oleh kesemua pihak yang terlibat dengan Latihan Industri, skop latihan yang diperlukan serta cara penilaian yang dilaksanakan.

DEFINISI LATIHAN INDUSTRI

Latihan Industri ialah latihan yang dilalui oleh pelajar di organisasi/syarikat yang berkaitan dengan bidang sains komputer dan teknologi maklumat dalam jangkamasa yang ditetapkan untuk mendapatkan pengalaman sebenar dengan mempraktikkan apa yang dipelajari di Universiti.

MATLAMAT LATIHAN INDUSTRI

Matlamat Latihan Industri ialah untuk membolehkan pelajar mendapat pengalaman di organisasi/syarikat yang berkaitan selaras dengan hasrat Fakulti melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran dan kepakaran bagi memenuhi keperluan semasa negara.

OBJEKTIF LATIHAN INDUSTRI

a Membentuk pelajar menjadi seorang graduan cemerlang yang sentiasa berfikiran terbuka, berinovasi, bijak berkomunikasi dan berdaya-saing,
b. Mendedahkan pelajar kepada situasi sebenar proses pengoperasian, pembangunan dan pengurusan di tempat kerja,
c. Memberi peluang kepada pelajar melibatkan diri sebagai ahli projek di dalam menyiapkan sesuatu tugasan atau pembangunan projek di dalam jangka waktu yang telah ditetapkan,
d. Memberi pengalaman kepada pelajar mempelajari teknik menyelesaikan masalah yang dihadapi semasa bekerja dan mampu menyumbang buah fikiran yang bermutu kepada organisasi,
e. Membolehkan pelajar dan Universiti mendapat pendedahan kepada sistem dan teknologi terkini yang sedang digunakan oleh organisasi luar,
f. Memberi peluang kepada organisasi dan industri melatih serta mengenalpasti kewibawaan bakal graduan universiti tempatan,
g. Mendapat maklum balas untuk pemantauan kualiti kursus di Fakulti, dan
h. Memotivasikan pelajar untuk memperbaiki pencapaian akademik selepas menjalani Latihan Industri.